PRIVACY VERKLARING

PRIVACY VERKLARING

In deze privacyverklaring beschrijft Joyce de Ruiter hoe zij omgaat met jouw persoonsgegevens.

Waarom verwerken wij je persoonsgegevens?

Joyce de Ruiter verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten. De gegevensverwerking is nodig om uitvoering te geven aan een overeenkomst.
Joyce de Ruiter verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van betalingen;
– Contact opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Analyse van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
– Marketingdoeleinden
– Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken voornamelijk persoonsgegevens uit de categorie “algemene gegevens”:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op de website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Hoe verkrijgen wij jouw gegevens?

Wanneer je contact opneemt, verwerken wij je persoonsgegevens. De persoonsgegevens die je verstrekt, gebruiken wij om contact met je op te kunnen nemen, een offerte uit te kunnen brengen of een factuur te sturen. Hierbij gaat het veelal om NAW-gegevens, e-mailadressen en telefoonnummers.
Ook is het mogelijk dat wij je gegevens ontvangen van een derde partij, zoals bijvoorbeeld een organisatie die sprekers aanbiedt. Dit alles echter altijd binnen de hierboven beschreven doelbinding.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Joyce de Ruiter verwerkt geen ‘gevoelige’ of ‘bijzondere gegevens’. Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@joycederuiter.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geen geautomatiseerde besluitvorming of profilering

Joyce de Ruiter neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (besluiten door computerprogramma’s of -systemen, zonder menselijke tussenkomst), en maakt ook geen gebruik van profilering van personen.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Joyce de Ruiter bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens zijn verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevens / Reden / Bewaartermijn
– Personalia / Dit is nodig voor analyse- en marketingdoeleinden / 15 jaar indien er geen verder contact is na een aanvraag, download, e.d. en er geen opdracht uit voortvloeit.
– Gegevens over jouw activiteiten op de website / Internetbrowser en apparaat type / Dit is nodig voor analyse- en marketingdoeleinden: 50 maanden. De gegevens worden gereset bij nieuwe activiteit.
– Gegevens bij het aangaan van een overeenkomst / Zolang de overeenkomst van kracht is, plus 15 jaar / Dit is nodig voor een goede uitvoering van de overeenkomst en mijn bedrijfsvoering.

Delen van persoonsgegevens met derden

Joyce de Ruiter verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Je gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Joyce de Ruiter blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@joycederuiter.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Joyce de Ruiter wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?

Joyce de Ruiter neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@joycederuiter.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Joyce de Ruiter gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wijzigingen

Joyce de Ruiter kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van Joyce de Ruiter. Deze versie is opgesteld in Mei 2018.
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Joyce de Ruiter is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.

Contactgegevens

Website: www.joycederuiter.nl
Email: info@joycederuiter.nl
Telefoon: + 31 6 10519145
Adres: Vigelandstraat 75, 2548 JR Den Haag

Call Now Button